RSS

Nowoczesne technologie spawania - czy warto zainwestować w…

Nowoczesne technologie spawania, takie jak spawarki laserowe, stają się coraz popularniejsze w przemyśle. Dzięki ich…

Chłodnictwo Przemysłowe: Nowoczesne Rozwiązania

Chłodnictwo przemysłowe odgrywa kluczową rolę w różnych sektorach gospodarki, wpływając na komfort pracy, bezpieczeństwo i…

Olejki eteryczne i zapachowe do kąpieli i aromaterapii

Aromaterapia to dziedzina, która wykorzystuje naturalne olejki eteryczne pochodzące z roślin do poprawy zdrowia fizycznego…

Atrakcje w Sosnówce k. Jeleniej Góry - dlaczego…

Przygotowanie eventu firmowego to nie lada wyzwanie. Szczególnie, jeśli zależy Ci na tym, aby pracownicy…

«
»

Co można wyczytać z bilansu i rachunku zysków i strat firmy?

 • Napisany przez:

Sprawozdanie finansowe firmy to dokument zawierający informacje finansowe z danego roku podatkowego. Do jego najważniejszych elementów należą bilans i rachunek zysków i strat. Co można z nich wyczytać? Sprawdźmy.

Obowiązek sporządzania i składania sprawozdań finansowych mają przedsiębiorstwa, które:

 • muszą prowadzić księgi rachunkowe, wedle ustawy o rachunkowości, np. z powodu wysokości przychodów lub określonego stanu prawnego;
 • samodzielnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Każde sprawozdanie finansowe musi zawierać określone prawem elementy. Są to:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • informacja dodatkowa.

Niezbędne jest także dołączenie do sprawozdania następujących załączników:

 • uchwały zatwierdzającej dokumenty;
 • sprawozdania z działalności (w przypadku podmiotów, w stosunku do których prawo tego wymaga);
 • uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
 • sprawozdania biegłego rewidenta, jeśli badał sprawozdanie finansowe firmy.

W kolejnych akapitach skupimy się na kluczowych częściach sprawozdania finansowego: bilansie oraz rachunku zysków i strat. Czym są i jakie informacje można z nich wyczytać?

Czym jest bilans?

Bilans to część sprawozdania finansowego firmy, zawierająca zestawienie aktywów i pasywów, czyli listę składników majątku przedsiębiorstwa wraz ze źródłami finansowania każdego z nich. Jego struktura dzieli się na dwie części: aktywa i pasywa. W każdej z nich występują dodatkowe rubryki (elementy). W rubryce aktywa są to: aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe, a w rubryce pasywa – kapitał (fundusz) własny, zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania.

Dokument powinien zawierać także:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • podpisy osób upoważnionych,
 • samą nazwę „bilans”,
 • datę wyceny aktywów i pasywów.

 

Co można wyczytać z bilansu?

Bilans stanowi ważne źródło informacji na temat majątku firmy oraz źródeł jego finansowania. Pozwala precyzyjnie ocenić, czy firmowy majątek ma pokrycie w finansowaniu. Zdaniem specjalistów, optymalnym, świadczącym o prawidłowym kierunku polityki finansowej, wynikiem bilansu jest równowaga pomiędzy aktywami i pasywami.

Czym jest rachunek zysków i strat?

Rachunek zysków i strat zwany także rachunkiem wyników ewidencjonuje operacje finansowe wykonane w danym okresie, najczęściej rocznym. Mówiąc prościej, jest to ewidencja przychodów i kosztów firmy pochodzących z różnych rodzajów działalności. Dokument zawiera także podsumowanie informujące o tym, czy w danym okresie firma osiągnęła zysk, czy stratę. Rachunek zysków i strat może przybierać formę kalkulacyjną lub porównawczą. Każdą z nich należy wykonać metodą drabinkową.

Co można wyczytać z rachunku zysków i strat?

Rachunek zysków i strat, podobnie jak bilans sporządza się poprzez zestawienie danych z rokiem poprzednim. Taka struktura pozwala więc precyzyjnie określić kierunek rozwoju przedsiębiorstwa, zmiany (na lepsze lub gorsze) w płynności finansowej czy wreszcie zaplanować przyszłą politykę finansową. Dokument obrazuje także zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków i samofinansowania oraz pozwala określić, które pozycje mają największy wpływ na przychody.
Wskaźnik udziału kosztów w przychodach umożliwia także ocenę efektywności podmiotu (im niższy, tym wyższa efektywność).

Prawidłowa analiza bilansu i rachunku zysków i strat to skuteczny sposób na wytyczenie właściwego kierunku rozwoju firmy i wdrożenie działań służących poprawie najbardziej problematycznych obszarów działania przedsiębiorstwa.

 

Opracowano na zlecenie Biura Informacji Kredytowej SA

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu