RSS

Polski przewodnik na Gran Canarii - którego wybrać?

Polski przewodnik na Gran Canarii - którego wybrać? Planując podróż na Gran Canarię, ważnym elementem wyprawy…

Zabezpiecz swoje interesy w tuczu kontraktowym — pomoc…

Tucz kontraktowy to forma współpracy między hodowcami a firmami przetwórczymi. Hodowla zwierząt rzeźnych powinna przebiegać…

Wycena działalności gospodarczej. Wpływ typu ewidencji.

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej (firmy jednoosobowej) jest dokonywana w dużej mierze na podstawie dokumentów finansowych…

Jak adaptogeny mogą wspierać odchudzanie?

W obliczu rosnącego problemu otyłości, wiele osób szuka skutecznych i bezpiecznych metod wspierających utratę wagi.…

«
»

Co można wyczytać z bilansu i rachunku zysków i strat firmy?

 • Napisany przez:

Sprawozdanie finansowe firmy to dokument zawierający informacje finansowe z danego roku podatkowego. Do jego najważniejszych elementów należą bilans i rachunek zysków i strat. Co można z nich wyczytać? Sprawdźmy.

Obowiązek sporządzania i składania sprawozdań finansowych mają przedsiębiorstwa, które:

 • muszą prowadzić księgi rachunkowe, wedle ustawy o rachunkowości, np. z powodu wysokości przychodów lub określonego stanu prawnego;
 • samodzielnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Każde sprawozdanie finansowe musi zawierać określone prawem elementy. Są to:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • informacja dodatkowa.

Niezbędne jest także dołączenie do sprawozdania następujących załączników:

 • uchwały zatwierdzającej dokumenty;
 • sprawozdania z działalności (w przypadku podmiotów, w stosunku do których prawo tego wymaga);
 • uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
 • sprawozdania biegłego rewidenta, jeśli badał sprawozdanie finansowe firmy.

W kolejnych akapitach skupimy się na kluczowych częściach sprawozdania finansowego: bilansie oraz rachunku zysków i strat. Czym są i jakie informacje można z nich wyczytać?

Czym jest bilans?

Bilans to część sprawozdania finansowego firmy, zawierająca zestawienie aktywów i pasywów, czyli listę składników majątku przedsiębiorstwa wraz ze źródłami finansowania każdego z nich. Jego struktura dzieli się na dwie części: aktywa i pasywa. W każdej z nich występują dodatkowe rubryki (elementy). W rubryce aktywa są to: aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe, a w rubryce pasywa – kapitał (fundusz) własny, zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania.

Dokument powinien zawierać także:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • podpisy osób upoważnionych,
 • samą nazwę „bilans”,
 • datę wyceny aktywów i pasywów.

 

Co można wyczytać z bilansu?

Bilans stanowi ważne źródło informacji na temat majątku firmy oraz źródeł jego finansowania. Pozwala precyzyjnie ocenić, czy firmowy majątek ma pokrycie w finansowaniu. Zdaniem specjalistów, optymalnym, świadczącym o prawidłowym kierunku polityki finansowej, wynikiem bilansu jest równowaga pomiędzy aktywami i pasywami.

Czym jest rachunek zysków i strat?

Rachunek zysków i strat zwany także rachunkiem wyników ewidencjonuje operacje finansowe wykonane w danym okresie, najczęściej rocznym. Mówiąc prościej, jest to ewidencja przychodów i kosztów firmy pochodzących z różnych rodzajów działalności. Dokument zawiera także podsumowanie informujące o tym, czy w danym okresie firma osiągnęła zysk, czy stratę. Rachunek zysków i strat może przybierać formę kalkulacyjną lub porównawczą. Każdą z nich należy wykonać metodą drabinkową.

Co można wyczytać z rachunku zysków i strat?

Rachunek zysków i strat, podobnie jak bilans sporządza się poprzez zestawienie danych z rokiem poprzednim. Taka struktura pozwala więc precyzyjnie określić kierunek rozwoju przedsiębiorstwa, zmiany (na lepsze lub gorsze) w płynności finansowej czy wreszcie zaplanować przyszłą politykę finansową. Dokument obrazuje także zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków i samofinansowania oraz pozwala określić, które pozycje mają największy wpływ na przychody.
Wskaźnik udziału kosztów w przychodach umożliwia także ocenę efektywności podmiotu (im niższy, tym wyższa efektywność).

Prawidłowa analiza bilansu i rachunku zysków i strat to skuteczny sposób na wytyczenie właściwego kierunku rozwoju firmy i wdrożenie działań służących poprawie najbardziej problematycznych obszarów działania przedsiębiorstwa.

 

Opracowano na zlecenie Biura Informacji Kredytowej SA

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu