RSS

Zabezpiecz swoje interesy w tuczu kontraktowym — pomoc…

Tucz kontraktowy to forma współpracy między hodowcami a firmami przetwórczymi. Hodowla zwierząt rzeźnych powinna przebiegać…

Wycena działalności gospodarczej. Wpływ typu ewidencji.

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej (firmy jednoosobowej) jest dokonywana w dużej mierze na podstawie dokumentów finansowych…

Jak adaptogeny mogą wspierać odchudzanie?

W obliczu rosnącego problemu otyłości, wiele osób szuka skutecznych i bezpiecznych metod wspierających utratę wagi.…

Rola naturalnych emulgatorów w poprawie jakości produktów spożywczych

Świadomość zdrowego odżywiania rośnie, społeczeństwo zaczyna przyglądać się składnikom, które znajdują się w produktach spożywczych…

«
»

Jak uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca?

 • Napisany przez:

Wniosek o zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca jest pismem wszczynającym postępowanie administracyjne zmierzające do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. Jednak nie każdy cudzoziemiec, będzie zobowiązany do składania przedmiotowego wniosku i nie każda nieruchomość będzie wymagała uzyskania takiego zezwolenia. Aby zobrazować sytuacje cudzoziemca i konieczność złożenia przez niego wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości, można posłużyć się następującymi przykładami. W przypadku gdy cudzoziemiec zamierza nabyć lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe w garażu podziemnym, zakładając że miejsce postojowe stanowi samodzielny lokal użytkowy o przeznaczeniu garażowym lub udział w takim lokalu i jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych cudzoziemca nabywającego lokal mieszkalny, zezwolenie nie będzie wymagane. Gdy dodatkowo cudzoziemiec zamierza nabyć „basen”  tj. udział w lokalu objętym odrębną księgą wieczystą, w którym znajduje się basen, zezwolenie będzie konieczne. Kolejnym przykładem może być sytuacja, gdy cudzoziemiec zamierza nabyć lokal mieszkalny w budynku wielomieszkaniowym wraz z udziałem w działce gruntowej stanowiącej drogę dojazdową do budynku wielomieszkaniowego. I tak, na nabycie lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym zezwolenie nie będzie potrzebne, ale już na nabycie udziału w działce gruntowej, na której nie jest posadowiony budynek, stanowiącej odrębną nieruchomość, zapewniającą dostęp do drogi publicznej budynku wielomieszkaniowego zezwolenie będzie potrzebne.

Zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – jak je uzyskać?

Przed złożeniem wniosku należy zweryfikować czy wniosek jest wymagany, a następnie zgromadzić niezbędne dokumenty. Jeżeli uchybimy czynności złożenia wniosku, w sytuacji kiedy takowy wniosek będzie wymagany i cudzoziemiec nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, wówczas umowa sprzedaży nieruchomości będzie nieważna.

 1. Weryfikacja Wymagań: W pierwszej kolejności należy przeanalizować ustawowe przesłanki, które zobowiązują cudzoziemca do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości. Przesłanki określające obligatoryjność uzyskania zezwolenia, ale również wyjątki, wskazane są w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jeżeli po przeanalizowaniu stanu faktycznego tj. konkretnej sytuacji cudzoziemca i nieruchomości, a następnie przyporządkowaniu jej do właściwych przepisów ustawy, okaże się, iż uzyskanie zezwolenia jest niezbędne, należy postępować zgodnie z przedstawionymi poniżej czynnościami.
 2. Złożenie Wniosku: Wniosek składa się do odpowiedniego organu – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 3. Rozpatrzenie Wniosku: Organ rozpatruje wniosek w pierwszej kolejności pod kątem formalnym. W przypadku braku wymaganych dokumentów organ wzywa do ich uzupełnienia. Następnie organ przystępuje do merytorycznego badania wniosku oraz załączonych do wniosku dokumentów. Organ wysyła też zapytania do Ministra Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 4. Czas Oczekiwania: Proces rozpatrzenia wniosku i wydania zezwolenia trwa kilka miesięcy. Wszystko zależy od treści wniosku i przedłożonych dokumentów. Jeśli wniosek jest kompletny i organ nie musi wyzywać do jego uzupełnienia zezwolenie zostanie wydane szybciej. Każdy brak we wniosku wydłuża postępowanie.
 5. Decyzja: Organ może wydać decyzję pozytywną bądź negatywną. Od negatywnej decyzji nie przysługuje odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia zwrócić się do organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się o ponowne rozpatrzenie sprawy może wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Jeżeli decyzja będzie pozytywna należy dodatkowo uzyskać klauzulę ostateczności i prawomocności decyzji.
 6. Ważność Decyzji: Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca jest ważne dwa lata od dnia wydania.

Szybkość postępowania w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, a w konsekwencji uzyskanie pozytywnej decyzji uzależnione jest przede wszystkim od dobrze sformułowanej treści wniosku, uzasadnienia i przedłożonych do wniosku dokumentów. Brak któregokolwiek dokumentu bądź niedostateczne wyjaśnienie poszczególnych okoliczności może spowodować wydłużenie postępowania albo może skutkować wydaniem negatywnej decyzji. Dlatego tak ważne jest omówienie poszczególnych kwestii z prawnikiem, aby uniknąć negatywnych konsekwencji niestarannie przygotowanego wniosku bądź wniosku z brakami formalnymi. Wzór prawidłowo przygotowanego wniosku przez doświadczonego prawnika możecie znaleźć na stronie www.

Jak prawidłowo przygotować wniosek o zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca?

Sporządzenie wniosku o zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca jest pracochłonne, bowiem wymaga dokładnego opisania nieruchomości, danych cudzoziemca, jego więzi z Rzecząpospolitą Polską, źródła pochodzenia środków finansowych na nabycie nieruchomości, woli zbycia nieruchomości przez dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego oraz złożenia wymaganych dokumentów potwierdzających opisane we wniosku okoliczności.

Elementy Wniosku:

 1. Określenie organu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Zezwoleń i Koncesji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.
 2. Określenie Stron postępowania: Podajemy dane wnioskodawcy (nabywcy nieruchomości) oraz dane zbywcy : imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, adresy do doręczeń, numer PESEL, obywatelstwo. Jeżeli zbywcą będzie podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, należy dodatkowo wskazać numer KRS.
 3. Oznaczenie rodzaju pisma: Tytuł pisma – wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Petitum wniosku: W petitum wniosku wskazujemy, iż wnosimy o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości, którą jako cudzoziemiec chcemy nabyć. W tym miejscu należy dokładnie i szczegółowo opisać nieruchomość. Należy podać jakim tytułem prawnym cudzoziemiec będzie nabywać daną nieruchomość, np. tytułem prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, albo udziału części w prawie własności lub udziału części w prawie użytkowania wieczystego. Należy wskazać numer działki ewidencyjnej na jakiej znajduje się nieruchomość. Kolejno, w jakim województwie, powiecie, gminie i mieście znajduje się nieruchomość ze wskazaniem przy jakiej ulicy. Dalej, należy wskazać czy nieruchomość jest zabudowana czy niezabudowana, jaka jest powierzchnia nieruchomości oraz sposób korzystania z nieruchomości. Bardzo ważną informacją jest podanie sądu wieczystoksięgowego oraz numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
 5. Uzasadnienie: W tym miejscu należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące nieruchomości oraz cudzoziemca. Należy raz jeszcze dokładnie opisać nabywaną nieruchomość (tak jak w petitum wniosku) oraz podać tytuł prawny, na mocy którego cudzoziemiec będzie nabywał nieruchomość od zbywcy. Jeżeli wnioskodawca zawarł ze zbywcą umowę przedwstępną sprzedaży, umowę deweloperską bądź podjął inną czynność prawną przed zawarciem umowy ostatecznej (do której niezbędne jest już uzyskanie zezwolenia), należy również dokładnie ją opisać. Konieczne jest wskazanie i uzasadnienie pochodzenia środków finansowych, wskazanie więzi cudzoziemca z Rzeczpospolitą Polską oraz wskazanie na jaki cel dana nieruchomość będzie nabywana.
 6. Opłata: Należy uiścić opłatę w wysokości 1570 zł od złożonego wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika.
 7. Podpis: Podpis wnioskodawcy (nabywcy nieruchomości) lub jego pełnomocnika
 8. Załączniki:
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 1570 zł;
 • dokumenty dotyczące cudzoziemca, tj. na przykład paszport, karta pobytu cudzoziemca;
 • dokumenty dotyczące nieruchomości: tj. odpis zwykły księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wykaz zmian gruntowych lub ostateczna decyzja zatwierdzająca podział bądź scalenie nieruchomości, wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego o objęciu bądź nie objęciu działki, na której położona jest nieruchomość miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • dokumenty dotyczące źródła pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości: tj. dla przykładu zaświadczenie z banku o wysokości salda, wydruk z konta bankowego, na którym zgromadzone są środki na nabycie nieruchomości, rozliczenia podatkowe PIT;
 • dokumenty potwierdzające wolę zbycia przez właściciela nieruchomości na rzecz cudzoziemcy, tj. dla przykładu oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości;
 • dokumenty potwierdzające więzi cudzoziemca z Rzeczpospolitą Polską, tj. dla przykładu zezwolenie na pobyt stały, dokumenty potwierdzające zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszelkie dokumenty, które stanowią załącznik do wniosku powinny być załączone do wniosku w oryginale. Jeżeli wnioskodawca z jakiegoś powodu nie chce przedkładać oryginałów dokumentu wówczas powinien udać się do notariusza celem poświadczenia tych dokumentów za zgodność z oryginałem, aby następnie dołączyć poświadczone dokumenty do wniosku. Kopie dokumentów mogą zostać też poświadczone za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego radcą prawnym, adwokatem, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli cudzoziemiec posiada dokumenty w języku innym niż język polski, wówczas dokumenty te powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Wskazać również należy, iż dołączone do wniosku dokumenty dotyczące nieruchomości powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, a dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na nabycie nieruchomości powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

Podsumowując

Uzyskanie zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca umożliwia nam skuteczne nabycie danej nieruchomości. Istotne jest również skonsultowanie czy przedmiotowy wniosek jest w ogóle konieczny. Konsultacja z prawnikiem pozwala na dokładne przeanalizowanie sytuacji cudzoziemca i danej nieruchomości. Wyczerpująco uzasadniony wniosek, podparty stosowanymi dokumentami przekłada się na szybkość przeprowadzonego postępowania. Doświadczenie wielokrotnie pokazuje, iż czas uzyskania takowego zezwolenia na nabycie nieruchomości jest w transakcjach sprzedaży ważną kwestią, zarówno dla nabywcy jak i zbywcy.

Materiał zewnętrzny

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu